REKLAMA

Studenci chcą dziś wiedzieć nie tylko jaką wiedzę zdobędą na studiach, ale także kto będzie ją przekazywał. Dlatego uczelnia musi zabiegać o najlepszych pracowników naukowych i umieć ich zatrzymać.

8 wydziałów, 30 kierunków studiów, prawie 10 000 studentów. Blisko 800 pracowników akademickich. Ponad 150 profesorów. Prawie 400 pracowników ze stopniem doktora. Prawie 200 nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego.

Nagrodę Kuźnia Kadr w tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy przyznano Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu (UPP). Wyróżnienie to otrzymuje uczelnia, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych.

Najbardziej istotnym wsparciem rozwoju kadr naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu są wynagrodzenia nauczycieli akademickich, które pod względem wysokości plasują się w ścisłej czołówce uczelni w Polsce. Uniwersytet wspiera także doktorantów poprzez stypendia, a doktorantów wyjeżdżających na staże przez stypendia zagraniczne, wypłacając przyznane w uczelni w okresie pobytu za granicą.

Ważną rolę w rozwoju kadry naukowej odgrywa również stan infrastruktury: baza lokalowa i aparatura pracowni i laboratoriów. UPP umożliwia pracownikom dalsze kształcenie, rozwój naukowy i zdobywanie stopni oraz tytułów naukowych. – Stan kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego jest naszą mocną stroną i stanowi ogromny potencjał intelektualny. Od kilku lat utrzymuje się wysoka liczba uzyskiwanych stopni naukowych. Nauczyciele akademiccy w wieku 30-50 lat, czyli w okresie najbardziej twórczym, stanowią 63% ogółu zatrudnionych nauczycieli. Uniwersytet zatrudnia wielu profesorów tytularnych (15% ogółu nauczycieli), jak również tzw. „samodzielnych” nauczycieli akademickich, czyli profesorów i doktorów habilitowanych – 41%.

Aktualnie wszystkie nasze wydziały posiadają uprawnienia do habilitowania. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii jest unikalny w skali kraju pod względem liczby uprawnień do habilitowania posiadając je w trzech dyscyplinach: rolnictwie, inżynierii środowiska i biotechnologii. Nawszystkich wydziałach prowadzone są studia doktoranckie – komentuje prof. dr hab. Roman Gornowicz, prorektor ds. Kadr i Rozwoju UPP.

Duży wpływ na rozwój kadry naukowej ma realizowana od lat współpraca krajowa i zagraniczna. Odbywa się ona poprzez udział w konferencjach, seminariach, targach, wystawach, wspólne prowadzenie badań czy odbywanie staży naukowo-badawczych. Co roku odbywa się blisko 500 takich działań w ramach współpracy z zagranicą. Wśród najważniejszych kierunków znajdują się Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy, Czechy, Francja, Chiny i Hiszpania.

Pracownicy uczelni mają szerokie możliwości rozwoju i dokształcania, głównie w ramach programu Erasmus+, który oferuje różne formy wymiany, przede wszystkim wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych. Dużym zainteresowaniem pracowników cieszą się także projekty z Programu Ramowego HORYZONT 2020. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w swojej historii tradycji akademickich sięga do roku 1870, kiedy to staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza – jedyna wyższa uczelnia na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Już wtedy była kuźnią kadr oraz ośrodkiem pracy badawczej i dociekań naukowych. Jak widać, podtrzymuje tę piękną tradycję.

Kamila Wysocka

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018