Powinien obserwować rzeczywistość i analizować zjawiska społeczne, żeby wiedzieć, jak będzie rozwijać się prawo. Edukacja musi za tymi zmianami podążać. – Osoby po studiach prawniczych znają przepisy, ale nie mając warsztatu, nie odpowiadają na potrzeby klienta i społeczeństwa. Postanowiliśmy to zmienić – zapowiada dr Piotr Piesiewicz, współautor Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS.

Jak młody człowiek powinien dziś myśleć o prawie i karierze prawniczej?

Musi być gotowy na ciągłe konfrontowanie wiedzy z rzeczywistością. Nie­dawno okazało się, że Unia Europejska pracuje nad prawem dla sztucznej inteligencji. To przełomowy moment w historii ludzkości. Nagle pojawi się nowy podmiot praw i obowiązków. W percepcji prawnika taka zmiana wiąże się z pytaniami o odpowie­dzialność, o to jak traktować nowy byt prawny i czym on w ogóle jest. To są pytania filozoficzne, psycholo­giczne i socjologiczne. Nie posiadając wiedzy z tych dziedzin, nie obserwu­jąc rzeczywistości, żaden prawnik nie będzie w stanie podjąć się tego wyzwania.

Czy obecna edukacja prawnicza na­dąża za tempem zmian społecznych i postępem technologii?

Świat zmienia się coraz szybciej, ale model kształcenia prawników w Polsce nie zmodernizował się od moich studenckich czasów, gdy nauka miała charakter wyłącznie pamięciowy. Należało maksymalnie dobrze przygotować się do egzaminu, wiernie odtworzyć zapisy z podręcz­ników, a potem już tylko zapomnieć. W efekcie na początku aplikacji zde­rzyłem się z górą lodową, ponieważ okazało się, że na tym etapie kariery oczekuje się ode mnie stosowania przepisów, a nie ich recytowania. Większość znanych mi aplikantów nie była przygotowana do stosowa­nia prawa w praktyce i ponoszenia odpowiedzialności za swoją pracę. Klasyczny model kształcenia prawni­ków pomijał edukację z zakresu kon­kretnych umiejętności prawniczych: stosowania przepisów i ich interpre­tacji, rozumienia okoliczności ich powołania, pisemnego komunikowa­nia, czy też przedstawiania rozwią­zań w sposób zrozumiały dla klienta nie będącego prawnikiem. W Szkole Prawa chcemy to zmienić.

Czym różni się Szkoła Prawa Uni­wersytetu SWPS od tradycyjnych studiów prawniczych?

Odwracamy sposób myślenia o na­uczaniu. Skupiamy się na wyrobie­niu w studentach nawyku anali­tycznego i strategicznego myślenia. Wykłady nie są powtórzeniem tego, co jest w książkach, tylko odnoszą się do istotnych problemów związanych z daną sytuacją społeczną, ekono­miczną czy polityczną, która związana jest z określonym problemem praw­nym. Od początku zajęć wykładow­cy uczą wykonywania konkretnych czynności prawnych na bazie rzetelnej wiedzy przyswojonej przez słuchaczy. W założeniu, studenci przygotowują się do ćwiczeń, wykładów i warszta­tów, wykorzystując dostępną literatu­rę, sylabusy i inne źródła rekomen­dowane przez wykładowców. Inaczej prowadzone są wykłady, warsztaty i zajęcia kliniczne, w trakcie których studenci sporządzają pisma proceso­we, uczą się przygotowywać notatki dla klienta. Warsztaty są związane z umiejętnością analizowania pew­nych norm instytucjonalnych, prze­pisów, kształtują umiejętność pisa­nia określonego rodzaju pism i prac, posługując się profesjonalnym języ­kiem prawniczym.

Istnieją różne zawody prawnicze. Sędzia i prawnik w korporacji me­dycznej to profesje wymagające wie­dzy z innego zakresu i różnych kom­petencji. Jak przygotujecie studenta do aktualnego rynku pracy?

Nie każdy, kto przychodzi na studia prawnicze, chce zostać adwokatem czy sędzią. Obok ścieżki klasycznej dla kandydatów, którzy myślą o apli­kacji, stworzyliśmy ścieżkę bizneso­wą dla osób, które planują karierę prawnika – przedsiębiorcy, menedże­ra, lidera zmian, doradcy prawne­go – w biznesie. Chcą uczestniczyć w rozwoju dużych firm i prowadzić transakcje gospodarcze oraz negocja­cje biznesowe.

We współpracy z ekspertami z firm i kancelarii prowadzimy zaawanso­wane kursy i praktyki w obszarach, w których specjalizują się wykła­dowcy z poszczególnych wydziałów. W Warszawie studenci zgłębiają kwe­stie prawa medycznego: etyki i od­powiedzialności za błędy medyczne, a także z zakresu prawa nowych tech­nologii np. zastosowanie technologii blockchain. We Wrocławiu studenci analizują, jaki wpływ na regulacje prawne mają osiągnięcia w dziedzi­nie robotyki i sztucznej inteligencji. Z kolei w Poznaniu zdobywają pod­stawową wiedzę z zakresu krymina­listyki i poznają zasady prowadzenia profesjonalnych czynności operacyj­no-rozpoznawczych.

Dziś praca dla prawników czeka głównie w biznesie, gdzie liczą się umiejętności społeczne. Tych do­tychczas nie uczono na studiach prawniczych?

W Szkole Prawa uczymy pracy w ze­spole, zarządzania projektami, komu­nikacji, rozwiązywania konfliktów – w ramach przedmiotów z psycho­logii, komunikacji interpersonalnej, mediacji, retoryki, a także ekonomii i finansów. Zajęcia z zarządzania po­zwalają zrozumieć środowisko bizne­sowe, w którym absolwent jako przy­szły radca czy prawnik korporacyjny będzie funkcjonował.

Nowe podejście do nauki prawa wy­maga od studenta dużego zaangażo­wania i proaktywnej postawy.

To studia dla każdego, kto poważnie myśli o swojej przyszłości i karierze. Zawody prawnicze wymagają dużego wysiłku i nawyku motywowania się do pracy, dlatego zapewniamy studen­tom wsparcie. Od początku pracują z tutorem nad rozwojem zawodowym. Doradca, wybrany spośród pracow­ników naukowych wydziału, wskazu­je, jak odpowiedzialnie i świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery, jakie przedmioty wybrać oraz jakie umiejęt­ności trenować, by zrealizować program kształcenia zgodny z indywidualnymi potrzebami i osiągnąć zamierzony cel. Przez cały tok nauki tutor monitoruje postępy studenta, aby był przygoto­wany do podjęcia pracy w wybranym sektorze lub przystąpienia do egzaminu na aplikacje prawnicze. Najważniej­sze jest, żeby student dostrzegł, że jego wkład pracy, każdy wysiłek przekłada się na konkretne umiejętności i kompe­tencje niezbędne do tego, aby poradzić sobie w nowej roli zawodowej.

Więcej informacji o Szkole Prawa Uniwersytetu SWPS: https://www.swps.pl/szkolaprawa

dr Piotr Piesiewicz, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, adwokat w kancelarii Pruchniewicz Staniszewski i Wspólnicy, wykładowca Uniwersytetu SWPS

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner