W Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 został wprowadzony pilotażowo nowy wskaźnik – jakość przyjętych na studia. Wskaźnik ten spełnia standardy metodologiczne rekomendowane przez międzynarodową organizację dbającą o jakość rankingów – IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Poczynając od przyszłorocznej edycji planujemy włączyć go na stałe do kryteriów Rankingu Szkół Wyższych.

Wyniki brane pod uwagę w Rankingu Studiów Inżynierskich dotyczą studentów I roku, którzy zdawali maturę w 2016 roku i w październiku podjęli studia na określonym kierunku w danej jednostce.

Aby uzyskać informacje do opracowania wskaźnika jakość przyjętych na studia, zwróciliśmy się do uczelni akademickich z prośbą o podanie zanonimizowanych informacji na temat studentów I roku, którzy zostali przyjęci na poszczególne wydziały oraz informacji o średnich wynikach ich egzaminów maturalnych. Zapytaliśmy o liczbę przyjętych i średni wynik procentowy z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka i języki obce (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, mniejszości narodowej) oraz przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

Do obliczeń wskaźnika jakość przyjętych na studia zostały wykorzystane wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Wyniki z danego przedmiotu, otzymane od uczelni, odnieśliśmy do ogólnopolskiej średniej ważonej ze wszystkich przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym.

– Na Politechnice Warszawskiej nie ustala się a priori wysokości „poprzeczki” dla poszczególnych kierunków czy wydziałów – mówi dr inż. Zdzisław Mączeński, pełnomocnik rektora ds. rekrutacji na studia. – Ustala się tylko pewną minimalną liczbę punktów kwalifikacyjnych dla całej uczelni i kandydaci posiadający mniej punktów nie są kwalifikowani na żaden kierunek. Natomiast ostateczny próg punktowy dla danego kierunku/wydziału wynika z liczby miejsc i liczby punktów, które ma ostatni kandydat zakwalifikowany na dany kierunek/wydział.

I tak, najwyższe progi punktowe w roku 2016 dla kierunków Informatyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych), Automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), Lotnictwo i Kosmonautyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) wynosiły odpowiednio: 194, 188, 185, 184, 177. Maksymalna liczba punktów kwalifikacyjnych możliwa teoretycznie do uzyskania to 225.

– Progi punktowe ustalane są niezależnie od progów w latach ubiegłych. Ich wysokość uzależniona jest od poziomu matur i tego, jak maturzyści poradzili sobie w danym roku. W związku z tym dysponujemy progami, jakie obowiązywały u nas w zeszłorocznej rekrutacji – mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa uczelni. – Kierunki wybierane przez maturzystów z najwyższą punktacją pokrywają się z tymi, gdzie progi są najwyższe.

Pierwsza piątka kierunków z najwyższymi progami punktowymi na AGH to Informatyka na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji – 912 punktów, Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – 902 punkty, Teleinformatyka na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji – 880, Automatyka i robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – 854 punkty oraz Informatyka stosowana na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej – 842 punkty.

Małgorzata Sowińska

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner