innowacyjnosc

Politechnika Lubelska jest liderem w opracowaniu i realizacji nowych technologii, instrumentów oraz narzędzi w obszarze badawczo-rozwojowym. Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego potencjału i efektywności naukowej.

W ostatnich latach uczelnia wzbogaciła się o sprzęt światowej klasy o wartości blisko 60 mln zł. Zakupiona aparatura służy do prowadzenia innowacyjnej działalności badawczej we współpracy z przedsiębiorcami reprezentującymi różne gałęzie przemysłu. Tworzone innowacyjne technologie przyczyniają się do wspierania i promocji przedsiębiorczości oraz zapewniają transfer wiedzy do firm regionu.

Bardzo dobra współpraca z gospodarką jest jednym z filarów funkcjonowania uczelni. Silna relacja z otoczeniem, tworzenie sieci wzajemnych interakcji z biznesem to obecnie warunek konieczny do tego, aby pełnić rolę lidera innowacyjności.

Politechnika Lubelska znajduje się w czołówce uczelni w kategorii innowacyjność. Pod względem liczby zgłoszonych wynalazków (85 w 2015 r., 63 w 2014 r. 86 w 2013 r.) oraz uzyskanych patentów (88 w 2015 r., 80 w 2014 r., 39 w 2013 r., 20 w 2012 r.) i praw ochronnych uczelnia plasuje się na 2-3 miejscu kraju, a biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń i patentów na 1 pracownika PL zajmuje 1 pozycję.

Kultura organizacyjna na uczelni oraz rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania własnością intelektualną działają motywująco na młodą kadrę i zachęcają ją do tworzenia własnych innowacyjnych pomysłów. Atutem politechniki są bowiem liczne wynalazki, a ich autorzy to zarówno pracownicy uczelni jak i studenci, wielokrotnie wyróżniani w krajowych i międzynarodowych konkursach.

Studenci Politechniki Lubelskiej od 2011 r. są m.in. laureatami konkursu „Student-Wynalazca” i zdobywają medale na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. W 2016 r. Zbigniew Czyż otrzymał złoty medal za wynalazek pt. Sposób i urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca, zaś Michał Kwiatkowski i Piotr Terebun zostali uhonorowani srebrnym medalem za wynalazek dotyczący sposobu i urządzenia do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej”.

Jednak najważniejsze jest to, że coraz więcej rozwiązań znajduje zastosowanie w biznesie, a współpraca na linii uczelnia-firma owocuje wzrostem innowacyjności obu stron. W 2015 r. uczelnia udzieliła między innymi licencji na 2 rozwiązania z obróbki plastycznej dla firmy Sigma S. A. oraz przedsiębiorstwa Barak, producenta maszyn górniczych.

Politechnika może pochwalić się również innowacyjnym zapleczem uczelni. Na uczelni są jednostki zajmujące się transferem wiedzy i technologii, takie jak: Lubelski

Inkubator Przedsiębiorczości PL czy Lubelskie Centrum Transferu Technologii PL oraz utworzona na potrzeby komercjalizacji spółka celowa Pollub-Invest.

Zaangażowanie uczelni we współpracę z gospodarką, szczególnie w zakresie transferu wiedzy do przemysłu, w rozwój badań w obszarach nowoczesnych technologii, w tworzenie wysokiej klasy zaplecza naukowo-badawczego są doceniane nie tylko w rankingach.

To dla uczelni zawsze duże wyróżnienie.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna