Ranking Kierunków Studiów – integralna część dorocznego badania szkół wyższych – staje się coraz bardziej odrębnym rankingiem, szczególnie ważnym dla kandydatów na studia. W tym sensie badanie to dedykujemy uczniom i maturzystom świadomym swoich zainteresowań i preferencji dotyczących przyszłości, osobom rozważającym wybór najlepszych polskich programów studiów. Jesteśmy przekonani, że ranking ten stanie się także podstawą decyzji dla osób planujących dalsze studia po licencjacie.

Ranking Kierunków Studiów prowadzony jest od wielu lat – w sposób ciągły od 2010 roku. Początkowo badanie dotyczyło analizy siedmiu grup kierunków studiów, w kolejnym roku już 15 grup, a od 2013 roku publikujemy rekordowe rankingi najbardziej popularnych kierunków: w roku 2013 i 2014 badaliśmy po 39 takich kierunków, by ostatecznie objąć badaniem tegorocznym aż 43 kierunki studiów!

Ranking został podzielony na siedem obszarów odwzorowujących obszary Krajowych Ram Kwalifikacji. W ramach obszarów wydzielono 43 kierunki lub grupy kierunków studiów. Analizie poddano wszystkie uczelnie akademickie w Polsce oraz prowadzone w nich kierunki studiów. Ranking nie uwzględnia kierunków artystycznych.

100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kierunku lub grupy kierunków. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium).

Dla potrzeb rankingu rozpisano wszystkie kierunki studiów w Polsce i przyporządkowano je w pierwszej kolejności do jednego z siedmiu obszarów a następnie do jednej z 43 grup kierunków studiów. Następnie dokonano analizy wszystkich uczelni akademickich, zarówno publicznych jak i niepublicznych, i przyporządkowano prowadzone przez nie kierunki studiów do jednej z wcześniej ustalonych grup kierunków studiów. Każda z uczelni mogła znaleźć się w więcej niż jednej grupie kierunków.

Ranking opiera się na pięciu podstawowych kryteriach:

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców, posiadających główną siedzibę w Polsce. W 2015 roku badanie zostanło przeprowadzone kombinowaną metodą CATI-CAVI (telefoniczno-internetową). Pomiarem objęte zostaną przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Przedsiębiorstwa wskazują trzy kluczowe obszary działalności swojej firmy powiązane z odpowiednimi grupami kierunków studiów, wskazując następnie absolwentów których uczelni w ramach wskazanych obszarów cenią najbardziej i ich zatrudniają, lub najchętniej by zatrudnili. Fakt zatrudnienia absolwentów danej uczelni jest dodatkowo premiowany. Kryterium oparte jest o wyniki badan z dwóch ostatnich lat.

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzone zostało drogą internetową metodą CAWI. Każdy z respondentów określał dziedzinę, dyscyplinę nauki, oraz obszar i kierunek studiów, w którym aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Na tej podstawie głos danej osoby, był głosem w danej grupie kierunków studiów. Badania zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Kryterium oparte jest o wyniki badan z dwóch ostatnich lat.

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2010-2014. Każda z publikacji przyporządkowywana jest według wewnętrznej klasyfikacji bazy SCOPUS, do odpowiedniej dziedziny nauki. Klasyfikacja bazy SCOPUS została przyporządkowana do rankingowych grup kierunków studiów. Ponieważ klasyfikacja bazy nie do końca odzwierciedla podział na grupy kierunków, dana publikacja może zostać przyporządkowana do więcej niż jednej grupy kierunków rankingowych.

H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2010-2014. Publikacje zostały przyporządkowane do odpowiednich grup kierunków na tej samej zasadzie jak opisana w kryterium „publikacje”. H-indeks – h, jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. W odróżnieniu od Rankingu Uczelni Akademickich zastosowano tu prosty współczynnik Hirscha, niemodyfikowany liczbą publikacji.

Kryteria specyficzne. W przypadku niektórych kierunków wprowadzono dodatkowo kryteria specyficzne dla danego kierunku lub grupy kierunków, np. wprowadzając do rankingu wyniki egzaminów zawodowych, m.in. Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz wyniki egzaminów prawniczych.

Ze względu na specyfikę poszczególnych grup kierunków, wprowadzono zróżnicowany rozkład wag kryteriów dla poszczególnych kierunków i grup kierunków. W przypadku różnych obszarów kształcenia inne czynniki są bardziej lub mniej decydujące o pozycji uczelni. Dla przykładu, w ocenie uczelni technicznych bardzo ważnym czynnikiem jest opinia pracodawców, dlatego kryterium to otrzymało aż 35%. W obszarze kierunków społecznych, uczelnie mało publikują, dlatego kryteria bibliograficzne odgrywają w tym obszarze stosunkowo niewielką rolę.

kierunki wykres

© 2015 Perspektywy.pl   Edycja 2014 | O nas | Zastrzeżenia prawne | Reklama | Kontakt

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna

tvp regionalna