Umiędzynarodowienie 2019

Metodologia
2019 Nazwa uczelni
Wydział
WSK programy
studiów
w j.obcych
3%
studiujący
w j.obcych
3%
studenci
cudzoziemcy
3%
ICI
Collaboration
Impact
2%
nauczyciele
akademiccy
z zagranicy
1%
wielokulturowość
środowiska
studenckiego
1%
wymiana
studencka
(wyjazdy)
1%
wymiana
studencka
(przyjazdy)
1%

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.