REKLAMA

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych uwzględnia wszystkie uczelnie zawodowe w Polsce. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego wskaźnika. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym wskaźniku (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia uzyskała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym wskaźniku).

PRESTIŻ 10%

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w czterech ostatnich latach). Łącznie uwzględniono głosy oddane przez ponad 2500 nowo mianowanych profesorów belwederskich i doktorów habilitowanych. W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie, przeprowadzone metodą CAWI w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i PWSZ) zrealizowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy. (10%)

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 30%

 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym w kwietniu 2019 na zlecenie Perspektyw przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Badanie przeprowadzono kombinowaną metodą CATI-CAWI (telefoniczno-internetową), na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiar objął przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkie województwa. Wskaźnik końcowy uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach (łącznie przebadano 5400 przedsiębiorstw). (15%)
 • Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów danej uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – wg ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie w pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (waga 0,25). (15%)

SIŁA NAUKOWA 30%

 • Prowadzone kierunki studiów – wskaźnik liczony jako suma prowadzonych kierunków studiów I stopnia z wagą 1 oraz prowadzonych kierunków II stopnia z wagą 0,5. Źródło: POL-on. (12%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Źródło: POL-on. (8%)
 • Ocena parametryczna – suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW (liczona tak samo jak wskaźnik Yi w algorytmie dotacji). Źródło: KEJN. (5%)
 • Rozwój kadry własnej – liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2016 i 2017 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (5%)

WARUNKI KSZTAŁCENIA 10%

 • Dostępność kadr wysokokwalifikowanych  – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0;  niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POL-on. (10%)

INNOWACYJNOŚĆ 5%

 • Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – IŚ, IR, PC, WER, RPO, SBCCP. (5%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE 15%

 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (5%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Źródło: POL-on. (3%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. Źródło: POL-on. (3%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w roku akad. 2017/18, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (2%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w roku akad. 2017/18, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (2%)

Prezentacja wyników. Podobnie jak w ub. latach, wskaźnik w rankingach uczelni wyliczony został z dokładnością do jednej dziesiątej procenta (jednej cyfry po przecinku). Uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019