REKLAMA

Ranking Uczelni Niepublicznych uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

PRESTIŻ 10%

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w czterech ostatnich latach). Łącznie uwzględniono głosy oddane przez ponad 2500 nowo mianowanych profesorów belwederskich i doktorów habilitowanych. W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie, przeprowadzone metodą CAWI w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i PWSZ) zrealizowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy. (10%)

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 25%

 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym w kwietniu 2019 na zlecenie Perspektyw przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Badanie przeprowadzono kombinowaną metodą CATI-CAWI (telefoniczno-internetową), na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiar objął przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkie województwa. Wskaźnik końcowy uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach (łącznie przebadano 5400 przedsiębiorstw). (10%)
 • Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów danej uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie w pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (waga 0,25). (15%)

SIŁA NAUKOWA 30%

 • Ocena parametryczna – suma ważonych ocen parametrycznych nadanych jednostkom uczelni przez MNiSW. Źródło: KEJN. (8%)
 • Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych oraz stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do doktorskich.  Źródło: POL-on. (7%)
 • Uprawnienia doktorskie – liczone jako suma uprawnień doktorskich oraz stosunek liczby uprawnień doktorskich do magisterskich. Źródło: POL-on. (6%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – wskaźnik zdefiniowany jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Źródło: POL-on. (4%)
 • Rozwój kadry własnej – wskaźnik zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2016 i 2017 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (3%)
 • Prowadzone kierunki magisterskie – suma prowadzonych kierunków II stopnia i jednolitych magisterskich oraz stosunek liczby prowadzonych kierunków studiów II stopnia i jednolitych magisterskich do liczby prowadzonych kierunków studiów I stopnia. Źródło: POL-on. (2%)

WARUNKI KSZTAŁCENIA 15%

 • Dostępność kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POL-on. (10%)
 • Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji i certyfikatów międzynarodowych oraz akredytacji PKA z oceną wyróżniającą. Źródło: PKA (5%)

INNOWACYJNOŚĆ 8%

 • Pozyskane środki z UE – wskaźnik mierzony wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – IŚ, IR, PC, WER, RPO, SBCCP. Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. (4%)
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). Źródło: POL-on. (1%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE 15%

 • Programy studiów w językach obcych – wskaźnik liczony jako suma programów studiów prowadzonych w językach obcych w roku akad. 2018/19. Źródło: POL-on oraz dane własne Perspektyw. (4%)
 • Studiujący w językach obcych – wskaźnik mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2018/19 w odniesieniu do ogółu studentów. Źródło: POL-on oraz dane własne Perspektyw. (4%)
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (3%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Źródło: POL-on. (1%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące jeden semestr, w roku akad. 2018/19, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (1%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w roku akad. 2018/19, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min. 10 studentów cudzoziemców. Źródło: POL-on. (1%)

Prezentacja wyników. Podobnie jak w ub. latach, wskaźnik w rankingach uczelni wyliczony został z dokładnością do jednej dziesiątej procenta (jednej cyfry po przecinku). Uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019