REKLAMA

Ranking obejmie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu Uczelni Akademickich uwzględniono uczelnie, które miały minimum dwa roczniki absolwentów.

PRESTIŻ 14%

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech czterech latach). Łącznie uwzględniono głosy oddane przez ponad 2500 nowo mianowanych profesorów belwederskich i nowo mianowanych doktorów habilitowanych. W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie, przeprowadzone metodą CAWI w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i PWSZ) zrealizowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy. (12%)
 • Uznanie międzynarodowe – kryterium mierzone pozycją uczelni w rankingach światowych. (2%)

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 15%

 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym w kwietniu 2019 na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Badanie przeprowadzono kombinowaną metodą CATI-CAWI (telefoniczno-internetową), na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiar objął przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkie województwa. Kryterium końcowe uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach (łącznie przebadano 5400 przedsiębiorstw). (10%)
 • Ekonomiczne losy absolwentów – kryterium mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie w pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (waga 0,25). (5%)

INNOWACYJNOŚĆ 8%

 • Patenty, prawa ochronne – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą w latach 2017-2018 w odniesieniu do liczby prof., dr. hab. i dr. zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (5%)
 • Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – IŚ, IR, PC, WER, RPO, SBCCP. (3%)

POTENCJAŁ NAUKOWY 15%

 • Ocena parametryczna – suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW (liczona tak samo jak wskaźnik Yi w algorytmie dotacji). Źródło: KEJN. (10%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Źródło: POL-on. (3%)
 • Uprawnienia habilitacyjne – suma uprawnień habilitacyjnych oraz stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do doktorskich. Źródło: POL-on. (1%)
 • Uprawnienia doktorskie – suma uprawnień doktorskich oraz stosunek liczby uprawnień doktorskich do magisterskich. Źródło: POL-on. (1%)

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA 23%

 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (5%)
 • Rozwój kadry własnej – kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2017 i 2018 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (4%)
 • Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 2017 i 2018 (dr z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5; prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (3%)
 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2014-2018, w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. źródło: SciVal. (2%)
 • Cytowania – liczba cytowań publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS za lata 2014-18, w stosunku do liczby tych publikacji. Nie uwzględniono autocytowań. Źródło: SciVal. (3%)
 • FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2014-18. Źródło: SciVal. (3%)
 • Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – wskazuje w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Wskaźnik liczony jest stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2014-2018. Źródło: SciVal. (3%)

WARUNKI KSZTAŁCENIA 10%

 • Dostępność kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POL-on (5%)
 • Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji i certyfikatów międzynarodowych oraz akredytacji PKA z oceną wyróżniającą. (5%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE 15%

 • Programy studiów w językach obcych – parametr liczony jako suma programów studiów prowadzonych w językach obcych w roku akad. 2018/19. Źródło: POL-on oraz dane własne Fundacji. (3%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studiujących w j. obcych w roku akad. 2018/19 w odniesieniu do ogółu studentów. Źródło: POL-on oraz dane własne Fundacji. (3%)
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on (3%)
 • ICI (Collaboration Impact) – wskaźnik mierzony średnią liczbą cytowań otrzymanych przez publikacje posiadające współautora z zagranicy w latach 2014-2018. Źródło: SciVal. (2%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Źródło: POL-on. (1%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące jeden semestr, w roku akad. 2018/19, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on (1%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej na co najmniej 3 miesiące, w roku akad. 2018/19, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. Źródło: POL-on (1%)

Prezentacja wyników. Podobnie jak w ub. latach, wskaźnik w rankingach uczelni wyliczony został z dokładnością do jednej dziesiątej procenta (jednej cyfry po przecinku). Uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019