REKLAMA

Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali? – to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły i stopnie naukowe w 2018 r. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie wyborów.

Nauki fizyczne

Prof. dr hab. Ryszard Buczyński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki

Moje typy: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza.

Wszystkie wybrane przeze mnie uczelnie mają jedną wspólną cechę: łączą wysokiej jakości edukację z prowadzeniem badań na najwyższym światowym poziomie. To jest trend, który wyznaczają najlepsze uczelnie na świecie. Studenci studiów magisterskich, a nawet licencjackich są wciągani do prowadzenia badań przez grupy badawcze, studenckie koła naukowe oraz firmy współpracujące z uczelniami.

Wskazane przeze mnie uczelnie realizują taki system edukacji studentów: dają solidne podstawy wiedzy, pozwalają na indywidualny rozwój we współpracy z najlepszymi nauczycielami akademickimi, jakimi dysponują. Ważna jest również szeroka współpraca międzynarodowa i możliwość udziału w konferencjach naukowych i wymianach naukowych.

To stymuluje rozwój i pogłębianie wiedzy przez studentów ucząc bardziej współpracy w grupie niż bezwzględnej indywidualnej rywalizacji, która w mojej dziedzinie się nie sprawdza ani na etapie edukacji, ani w przyszłej pracy zawodowej.

Z pewnością w tym rankingu wskazałbym moją macierzystą uczelnię, Uniwersytet Warszawski, na czołowym miejscu, ale reguły na to nie pozwalają.

Uniwersytet Jagielloński wskazałem na pierwszym miejscu ze względu na doskonały, stabilny system, program edukacyjny, doskonałą kadrę dydaktyczno-naukową oraz prowadzenie edukacji łączonej z badaniami, które przekraczają tradycyjne ramy dyscypliny fizyki i prowadzenie edukacji interdyscyplinarnej. W szczególności na uznanie zasługuje edukacja łącząca wiedzę i umiejętności w dziedzinie fizyki z biomedycyną oraz naukami informatycznymi (m. in. sieci neuronowe). Dodatkowo UJ posiada nowy kampus wyposażony w najnowocześniejszą infrastrukturę edukacyjna i badawczą.

Studia na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wrocławskiej są godne polecenia ze względu na łączenie solidnych podstaw w dziedzinie fizyki z silnym naciskiem na rozwijanie jej zastosowań w elektronice, naukach informatycznych, chemicznych oraz materiałowych. Obie Politechniki mają silnie rozbudowane programy współpracy międzynarodowej (umowy dwustronne z uczelniami na całym świecie, program Erasmus), które umożliwiają odbycie części studiów w renomowanych uczelniach zagranicznych.

Niezwykle silna jest także współpraca z firmami wysokich technologii – tu maja szansę uczyć się studenci, którzy chcą zastosować swoją zdobytą wiedzę w zakresie fizyki w praktyce jeszcze w trakcie studiów.

Politechnika Gdańska jest przeze mnie rekomendowana ze względu na bardzo dobre zarządzanie, ambitne specjalizacje dydaktyczne oraz młodą, dynamiczną kadrę nauczycieli akademickich, którzy dostają stosunkowo dużą swobodę w łączeniu dydaktyki z badaniami i włączanie w nie studentów. Dzięki temu studenci mogą w dużym stopni samodzielnie kształtować profil swojego rozwoju korzystając z pomocy wysokiej klasy kadry akademickiej. Przewiduję, że pozycja i renoma Politechniki Gdańskiej będzie szybko rosnąć w najbliższych latach.


Nauki ścisłe

Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierownik Katedry Chemii Analitycznej

Moje typy: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wskazanie pięciu uczelni, które według mojej opinii zasługują na szczególne wyróżnienie w dziedzinie nauk ścisłych, okazało się być zadaniem nader trudnym. Na każdym polskim uniwersytecie, politechnice czy akademii mam spore grono przyjaciół – chemików. Pozdrawiam ich z tego miejsca. Sam jestem chemikiem, podobnie jak moja żona i starszy syn, i mam świadomość, jak ważne dla społeczeństwa, środowiska czy przemysłu są badania naukowe prowadzone w tych ośrodkach.

W mojej ocenie nie ma już w Polsce ośrodków „słabych”, a pracujący w nich naukowcy -chemicy to wybitni badacze o niepodważalnym autorytecie i ugruntowanej światowej pozycji. Prawie każdego dnia media społecznościowe donoszą o sukcesach polskich uczonych i studentów zarówno na płaszczyźnie nauki, wiedzy i sportu. Zatem chcąc wskazać lidera musimy jasno i szczegółowo skonkretyzować kryteria wyboru, gdyż większość z polskich uczelni zasługuje na laur zwycięstwa, w jednej a nawet wielu dyscyplinach.

Dlatego podejmując się wskazania pięciu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce kierowałem się obiektywną oceną poziomu badań naukowych w zakresie chemii oraz subiektywną oceną wspomnień z pobytu w tychże ośrodkach, relacji z lokalną społecznością i infrastrukturą miasta.

Na pierwszym miejscu wskazałem Uniwersytet Jagielloński, uczelnię o światowej renomie, skupiającą wybitną kadrę, oferującą perfekcyjnie opracowane programy studiów i realizującą projekty badawcze na najwyższym światowym poziomie z udziałem wielu zagranicznych naukowców, doktorantów i studentów. Nowy Kampus 600-lecia Odnowienia UJ, w którym znalazły siedzibę wydziały ścisłe i przyrodnicze, a także Jagiellońskie Centrum Innowacji z Life Science Park, Centrum Rozwoju Leków, Centrum Biotechnologii czy

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego z pierwszym polskim synchrotronem Solaris, to miejsce, gdzie namacalnie spotykają się tradycja i nowoczesność.

Uniwersytet Jagielloński darzę szczególnym sentymentem, gdyż tu na Wydziale Chemii studiował mój syn, aktualnie adiunkt na tymże wydziale. Na każdym szczeblu kształcenia i samym początku kariery naukowej otrzymał wszystko, o czym ja w latach 80. i 90. mogłem tylko marzyć. Mimo bardzo młodego wieku odbył już kilka zagranicznych staży w Europie, a od roku pracuje na Wydziale Chemii, The University of Tokyo. Z Uniwersytetem Jagiellońskim łączą mnie również wspólne badania naukowe prowadzone od wielu lat w ramach konsorcjów AGH z Collegium Medicum UJ, oraz wspólne doktoraty. Dlatego z pełnym przekonaniem rekomenduję Uniwersytet Jagielloński na pierwsze miejsce w rankingu.

Uniwersytet Warszawski. Nigdzie poza Wydziałem Chemii Uniwersytetu nie spotkałem, na tak małej przestrzeni, tak wielu wybitnych naukowców z kraju i zagranicy. Podobnie jak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tak wszyscy chemicy kierują się na Wydział Chemii UW. Bardzo wysoka jakość poziomu badań naukowych i kształcenia studentów od zawsze przyciągała i przyciąga na ten Uniwersytet najbardziej wybitne jednostki dążące do realizacji swoich marzeń i pasji związanych z chemią.

Trzecie miejsce w moim rankingu zajęła Politechnika Warszawska. PW to uczelnia z kapitalną kadrą naukową, znakomitym zapleczem naukowo-badawczym i dydaktycznym, oferująca nowatorskie programy kształcenia, które dynamicznie dostosowuje do zmieniających się zainteresowań studentów i potrzeb rynku. W mojej wieloletniej karierze nie spotkałem nigdzie tak prężnie działających zespołów badawczych, które w tak krótkim czasie zamieniają koncepcje w projekty, a te w realnie funkcjonujące urządzenia.

Czwarte miejsce przypadło Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu. To tu spotkałem wielu wybitnych chemików analityków, których wiedza i doświadczenia sprawiają, że są chętnie i bardzo często zapraszani do współpracy z najlepszymi ośrodkami kreującymi współczesne kierunki rozwoju chemii analitycznej.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tamtejszy Wydział Chemii nie odbiega, ale dorównuje we wszystkich elementach nauki i kształcenia wymienionym powyżej uczelniom. Natomiast co warte szczególnej uwagi, społeczność akademicka tego Uniwersytetu jest niespotykanie życzliwa, pomocna i serdeczna. Każdy, kto choć raz odwiedził mury tej Uczelni, chętnie na nią powróci, by tu studiować lub prowadzić wspólne badania.

Na koniec pragnę wspomnieć o mojej Alma Mater – Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, której zgodnie z regulaminem, nie mogłem wskazać. Jest to ze wszech miar uczelnia wyjątkowa, która oferuje najwyższe standardy kształcenia.

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019