REKLAMA

Decyzją Kapituły, w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019, przy utrzymaniu zasadniczego kształtu metodologii, zostały wprowadzone następujące zmiany:

Ranking Uczelni Akademickich:

  • W kryterium ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY zmniejszono (do 10 procent) wagę wskaźnika Preferencje pracodawców opartego na badaniu przeprowadzonym wśród 1800 polskich firm przez Centrum Badań Marketingowych „Indicator”.
  • Do kryterium EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA wprowadzono nowy wskaźnik bibliometryczny: „Top 10” (Publications in Top 10 Journal Percentiles) o wadze 3 procent. Wskaźnik ten pokazuje w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na Świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2014-2018. Źródło: SciVal.

Uzasadnienie: Zmiany te odzwierciedlają filozofię odchodzenia w Rankingu Perspektyw od wskaźników „miękkich” na rzecz danych „twardych”.

  • Do kryterium UMIĘDZYNARODOWIENIE (przy zachowaniu łącznej wagi tego kryterium) dodany został nowy wskaźnik: ICI (Collaboration Impact) o wadze 2 procent. Wskaźnik ten mierzony jest średnią liczbą cytowań otrzymanych przez publikacje posiadające współautora z zagranicy w latach 2014-2018. Źródło: SciVal.
  • Zarazem w kryterium UMIĘDZYNARODOWIENIE zmniejszono wagę wskaźników: Programy studiów w językach obcych oraz Studiujący w językach obcych (w obu przypadkach z 4 do 3 procent).

Uzasadnienie: Wprowadzona zmiana odzwierciedla szersze rozumienie „umiędzynarodowienia”, którego częścią jest również umiędzynarodowienie nauki.

Ranking Kierunków Studiów

  • Do kryterium EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA dodano wskaźnik Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – zdefiniowany tak samo jak w Rankingu Uczelni Akademickich (powyżej).
  • Dodano nowe w tym rankingu kryterium UMIĘDZYNARODOWIENIE składające się z dwóch wskaźników: Publikacje we współpracy zagranicznej – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2014-2018, wśród ogółu publikacji (źródło: SciVal) oraz Studenci zagraniczni – procent obcokrajowców wśród ogółu studentów na danym wydziale (źródło: POL-on).

Uzasadnienie: wprowadzone zmiany, oparte na danych „twardych” lepiej odzwierciedlą specyfikę i potencjał ocenianych kierunków studiów.

Uwaga: Metodologie Rankingu Uczelni Niepublicznych i Rankingu PWSZ pozostały nie zmienione.

Prezentacja wyników. Podobnie jak w ub. latach, wskaźnik w rankingach uczelni wyliczony został z dokładnością do jednej dziesiątej procenta (jednej cyfry po przecinku). Uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.

prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski
członek Kapituły Rankingu

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019