Umiędzynarodowienie 2018

Metodologia
2018 Nazwa uczelni
Wydział
WSK programy
studiów
w j.obcych
4%
studiujący
w j.obcych
4%
studenci
cudzoziemcy
3%
nauczyciele
akademiccy
z zagranicy
1%
wielokulturowość
środowiska
studenckiego
1%
wymiana
studencka
(wyjazdy)
1%
wymiana
studencka
(przyjazdy)
1%