REKLAMA

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2018 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów (nietechnicznych) prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Przyjęto, że kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej jednostce (wydziale) na II stopniu studiów stacjonarnych, dając studentom możliwość kontynuacji studiów I stopnia w tej samej jednostce. Przyjęto również założenie, że jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

Kryteria i wskaźniki

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2018, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 11 do 13. wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. Są to:

PRESTIŻ

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kadry akademickiej (2100 profesorów „belwederskich” i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniono głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono drogą internetową, metodą CAWI. Każdy z respondentów określił dziedzinę, dyscyplinę nauki oraz obszar i kierunek studiów, w którym aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

Ekonomiczne losy absolwentów – kryterium mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia – według ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie w pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (waga 0,25).

POTENCJAŁ AKADEMICKI

Ocena parametryczna – wskaźnik odzwierciedla ocenę przyznaną jednostce uczelni przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych powołany przez MNiSW. Uwaga: Ocena przyznawana jest dla jednostki, a nie kierunku studiów, dlatego w przypadku jednostek wielokierunkowych jednostka ta będzie posiadała ten sam wskaźnik rankingowy we wszystkich grupach kierunków, w których jest klasyfikowana. Współczynnik liczony jest tak samo jak wskaźnik Yi w algorytmie dotacji. Źródło: dane KEJN na dzień 1 maja.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych – wskaźnik odzwierciedla uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego posiadane przez jednostkę prowadzącą dany kierunek studiów. Najwyżej premiowane są uprawnienia w dziedzinie związanej bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem studiów. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia habilitacyjne uzyskała ocenę z wagą 6, jeżeli tylko doktorskie otrzymała ocenę z wagą 4. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia w innych dyscyplinach, niezwiązanych bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem uzyskała oceny odpowiednio 2 i 1. Źródło: baza POL-on.

Nadane stopnie naukowe – liczba nadanych stopni doktora (z wagą 1) oraz doktora habilitowanego (z wagą 1,5), w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w jednostce, na podstawie stosunku pracy. Źródło: baza POL-on.

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2014-17. Każda z publikacji przyporządkowywana jest (według klasyfikacji bazy SCOPUS – ASJC) do odpowiedniej dziedziny nauki. Źródło: baza SCOPUS, raport za pomocą SciVal’a, stan na dzień 24.04.2018 r.

Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2014-17 w stosunku do liczby tych publikacji. Źródło: baza SCOPUS, raport za pomocą SciVal’a, stan na dzień 24.04.2018 r.

FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2014-17. Źródło: baza SCOPUS, raport za pomocą SciVal’a, stan na dzień 24.04.2018 r.

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY

Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów – liczba nauczycieli akademickich (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. Przeliczeniowych, studiujących w danej jednostce (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: baza POL-on.

Akredytacje – posiadanie przez jednostkę aktualnej oceny wyróżniającej dla danego kierunku studiów lub instytucjonalnej, przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz posiadanie akredytacji międzynarodowych. Źródło: PKA, dane własne.

INOWACYJNOŚĆ

Patenty i prawa ochronne – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Urzędzie Patentowym RP w latach 2016, 2017 w odniesieniu do liczby prof., dr hab. i dr zatrudnionych w jednostce. Źródło: dane POL-on.

KRYTERIA DODATKOWE

Egzaminy zawodowe – w przypadku niektórych kierunków wprowadzono dodatkowo kryteria specyficzne dla danego kierunku lub grupy kierunków, np. wprowadzając do rankingu wyniki egzaminów zawodowych, m.in. Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz wyniki egzaminów prawniczych na aplikacje. W kryterium uwzględniana jest skuteczność zdania egzaminu.

Jakość przyjętych na studia – wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które z dniem 1 października 2017 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na rankingowanym kierunku studiów w danej jednostce. Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni uczniów wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia.

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018