REKLAMA

Ranking obejmuje uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu Uczelni Akademickich uwzględniono uczelnie, które miały minimum dwa roczniki absolwentów.

PRESTIŻ 14%

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). Łącznie w badaniu udział wzięło 2100 nowo mianowanych profesorów „belwederskich” i nowo mianowanych doktorów habilitowanych. W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badaniu poddano uczelnie w rozbiciu na trzy osobne grupy: uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i PWSZ. Badanie przeprowadzone zostało drogą internetową metodą CAWI. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (12%)
 • Uznanie międzynarodowe – kryterium mierzone pozycją uczelni w rankingach światowych. (2%).

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 17%

 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. W 2018 roku badanie zostało przeprowadzone kombinowaną metodą CATI-CAWI (telefoniczno-internetową), na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiar objął przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Kryterium końcowe uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach. Łącznie na przełomie trzech lat badaniem objętych zostało 5400 przedsiębiorstw. (12%)
 • Ekonomiczne losy absolwentów – kryterium mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia – według ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie w pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (waga 0,25). (5%)

INNOWACYJNOŚĆ 8%

 • Patenty, prawa ochronne – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą w latach 2015 – 2016 w odniesieniu do liczby prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Kryterium obliczone na podstawie danych z systemu POL-on. (5%)
 • Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – IŚ, IR, PC, WER, RPO, SBCCP. (3%)

POTENCJAŁ NAUKOWY 15%

 • Ocena parametryczna – suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW (liczona tak samo jak wskaźnik Yi w algorytmie dotacji). źródło: dane KEJN na dzień 1 maja. (10%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on. (3%)
 • Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych oraz stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do doktorskich na podstawie danych systemu POL-on. (1%)
 • Uprawnienia doktorskie – liczone jako suma uprawnień doktorskich oraz stosunek liczby uprawnień doktorskich do magisterskich na podstawie danych systemu POL-on. (1%)

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA 20%

 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (5%)
 • Rozwój kadry własnej – kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2016 i 2017 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie na podstawie danych systemu POL-on. (4%)
 • Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 2016 i 2017 (dr z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5; prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie na podstawie danych systemu POL-on. (3%)
 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2014-2017, w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Źródło: SciVal na dzień 24.04.2018 r. (2%)
 • Cytowania – liczba cytowań publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS za lata 2014-17, w stosunku do liczby tych publikacji. Nie uwzględniono autocytowań. Źródło: SciVal na dzień 24.04.2018 r. (3%)
 • FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2014-17. Źródło: SciVal na dzień 24.04.2018 r. (3%)

WARUNKI KSZTAŁCENIA 10%

 • Dostępność kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on. (5%)
 • Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji i certyfikatów międzynarodowych oraz akredytacji PKA z oceną wyróżniającą. (5%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE 15%

 • Programy studiów w językach obcych – parametr liczony jako suma programów studiów prowadzonych w językach obcych w roku akad. 2017/18. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on oraz danych własnych Fundacji. (4%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2017/18 w odniesieniu do ogółu studentów. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on oraz danych własnych Fundacji. (4%)
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on. (3%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on. (1%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące jeden semestr, w roku akad. 2017/18, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on. (1%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w roku akad. 2017/18, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on. (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on. (1%)

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018