REKLAMA

Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnię byście im zarekomendowali? – to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły i stopnie naukowe w 2016 r. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie wyborów.

Nauki Humanistyczne

Prof. dr hab. Anita Makowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Historii Nauk Medycznych

Moje typy: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Pawła II, Uniwersytet Gdański, Ignatianum.

Uniwersytet Jagielloński jest najbardziej renomowaną polską szkołą wyższą i uzyskanie jej dyplomu w zakresie kierunków humanistycznych i medycznych ma prestiżowy charakter. To oczywiście za mało dla osoby rozważającej podjęcie tu studiów, a więc kolejnymi argumentami jest dobra baza lokalowa i dydaktyczna (nowoczesne sale wykładowe, aktualizowane zbiory bibliotek), możliwość pobytów na zagranicznych uczelniach podczas studiów, umiędzynarodowienie uczelni i znakomite grono profesorskie o pokaźnym dorobku naukowym. a także kształtowany przez tradycje akademickie klimat tego miasta, w którym studenci czują się dobrze.

Z innych względów rekomendowałabym Uniwersytet Jana Pawła II, który przygotowuje absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych do życia w trudnej współczesności, sprzyja rozwojowi osobowości i kształtowaniu wysokiej moralności, a są to walory potrzebne do osiągania sukcesów, szczególnie w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości. Nie ma sprzeczności między wykształceniem humanistycznym i społecznym a podejmowaniem działalności gospodarczej, przeciwnie, wiedza humanistyczna i poszerzone horyzonty umysłowe są kluczem do sukcesu.

Uniwersytet Gdański to odrębna argumentacja. Jest to uczelnia wyrosła z tradycji akademickich uczelni kresowych oraz specyfiki miasta wielonarodowego, co rzutuje na architekturę, biblioteki i to, co jest nieuchwytne, a mianowicie atmosferę studiowania. Znam wielu profesorów tej uczelni (pozwolę sobie nie wymieniać nazwisk) i ich oryginalny dorobek naukowy, zapewniający ciekawe wykłady i inne zajęcia dydaktyczne. Jest to także uczelnia bardzo nowoczesna, umiędzynarodowiona, prestiżowa.

Akademia Ignatianum zwraca uwagę ciekawymi propozycjami specjalności, które można uzyskać w obrębie studiów filozoficznych i kulturoznawczych, jak etyka i coaching, philosophy for the contemporary culture, cyberkultura i media.


Nauki Ekonomiczne

Prof. dr hab. Jan Komorowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów

Moje typy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Moje rekomendacje są wyrazem zupełnego ignorowania przeze mnie rankingów wyższych uczelni, które są efektem komercjalizacji nauki, aktywnej polityki wizerunkowej uczelni i etosu zwyciężania za wszelką cenę. Wystarczy zmienić kryteria, a wyniki będą zupełnie inne. To trochę sport i zabawa, gdyby nie skutki. Od lat polskie uczelnie są na gorszych pozycjach od uczelni zagranicznych, niezależnie od jakości kadry, zakresu badań, liczby publikacji, promocji i awansów naukowych itd.

Atrakcyjność i prestiż uczelni warto widzieć w perspektywie nie tylko tworzenia materialnych warunków studiowania, lecz przede wszystkim możliwości rozwoju studenta jako indywidualności łączącej zespół profesjonalnych kompetencji, zdolności analitycznego myślenia, kształtowania obywatelskiej postawy i odpowiedzialności, itd. Chodzi o system wartości wyzwalający talenty każdej osoby, oraz decydujący o osiągnięciach całego pokolenia i kraju, pomocny w całym okresie aktywności zawodowej, aż do emerytury. Rzecz w tym, że jest to wartość dodana procesu kształcenia nie mieszcząca się w tradycyjnych systemach ewaluacji traktujących absolwentów jak „towar na rynku pracy” a uczelnie jak biznes i sektor gospodarki. Niestety, część studentów oczekuje produktów edukacyjnych nie dostrzegając własnego udziału.

Dlatego w ocenie uczelni warto dostrzec pozytywny wpływ uczelni jako środowiska studiowania, tradycji i historii miejsca, w tym jej wybitnych przedstawicieli, którzy stworzyli jej obecny potencjał naukowy i dalsze perspektywy rozwoju, bogactwo specjalizacji, warunki nie tylko dla rozwoju studentów, ale także młodych pracowników nauki i promocji osiągnięć doświadczonych naukowców. Taka uczelnia pozostaje w świadomości absolwenta przez całe życie.

Byłem w najpoważniejszych uczelniach USA, Niemiec, UK, i Japonii i nie widziałem istotnych różnic w stosunku do wymienionych uczelni polskich. Prowadzę wykłady dla studentów z całego świata i mogę dodać, że studiowanie, to nie jest komercyjna usługa wyższej uczelni, lecz przede wszystkim indywidualna praca studenta, umiejętność korzystania z wiedzy naukowej i współpracy z dydaktykami. Moim zdaniem, sfera relacji jest obecnie dużo ważniejsza niż sale komputerowe, warunki socjalne i różne gadżety.

Niestety, kierownictwa uczelni biegają za certyfikatami, rankingami i akredytacjami i biurokratyzują się, zapominając o studentach i pracownikach, natomiast studenci walczą o indeksy, a jak je zdobędą, to zamiast spokojnie studiować, szukają pracy zarobkowej, zaś spauperyzowani naukowcy dodatkowych możliwości zarobkowania. To są problemy realne, których nie dostrzeżono w programie reformy szkolnictwa wyższego.


Nauki Fizyczne

Prof. dr hab. Adam Babiński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Moje typy: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Civitas, Akademia Humanistyczna w Pułtusku.

Rozważając możliwości podjęcia studiów w zakresie fizyki, pomyślałbym oczywiście o Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, z którym jestem związany od lat. Gdyby miałaby to być inna jednostka, sugerowałbym Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Mikołaja Kopernika, przy czym kolejność ich wymienienia jest wyłącznie alfabetyczna. Na początkowym etapie studiów niezbędne jest właściwe podejście do procesu kształcenia, które w mojej opinii w szczególności zapewnione jest w tych uczelniach. Na dalszym etapie studiów coraz większą rolę odgrywa zaangażowanie w najwyższej jakości badania naukowe. Jestem zwolennikiem tradycyjnego podejścia, w którym jedność edukacji i badań naukowych jest aksjomatem. W tym sensie moja opinia odzwierciedla moją znajomość tematyk badawczych w jednostkach, z którymi ściśle współpracujemy na Wydziale Fizyki.

Wydział Podstawowych Problemów Fizyki na Politechnice Wrocławskiej, to miejsce, w którym prowadzi się zaawansowane badania nad materiałami i nanostrukturami półprzewodnikowymi, o potencjalnych zastosowaniach w optoelektronice czy fotowoltaice. Zanurzenie w środowisku uczelni technicznej ułatwiać może ich wykorzystanie w praktyce, w czym pomaga przyjazne otoczenie wrocławskiego ośrodka naukowego. Zaawansowane badania w zakresie optyki kwantowej prowadzone są także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Wydział Fizyki UW blisko współpracuje z Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej Molekularnej i Optycznej istniejącym w Toruniu i stąd jestem w pełni świadomy doniosłości prowadzonych tam badań. Bardzo aktywna jest także współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim. W szczególności dotyczy to działań w ramach Konsorcjum Warszawa-Fizyka-Kraków obejmujących głównie kształcenie doktorantów w obu jednostkach.

Myśląc o tych wszystkim miejscach, należy także dodać, że znaczące z punktu widzenia życia studenckiego są także lokalizacje wymienionych uczelni. Wrocław, Kraków i Toruń wydają się znakomitymi miejscami do aktywnego spędzenia czasu studiów, oferującymi przede wszystkim bogatą ofertę kulturalną. Czasu, który każdy absolwent zwykle wspomina z rozrzewnieniem.

Rekomendacja studiów spoza reprezentowanej przeze mnie dziedziny prowadzonych przez uczelnie niepubliczne jest trudniejszym zadaniem. W tym przypadku przychodzą mi na myśl dwie uczelnie: Collegium Civitas w Warszawie i Akademia Humanistyczna w Pułtusku.

Ta pierwsza powstała z inicjatywy naukowców z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i działa pod patronatem pięciu instytutów nauk społecznych PAN. Na jej korzyść przemawia potencjał tych jednostek, a także imponująca lista wykładowców, na której można znaleźć szereg osób znanych z życia publicznego. Wysoką jakość kształcenia zapewnia też Akademia Humanistyczna z siedzibą w Pułtusku, a więc poza głównymi ośrodkami akademickimi Polski. Uczelnia ta zajmuje nieprzerwanie wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych. Uczą na niej doświadczeni badacze z Uniwersytetu Warszawskiego i instytutów PAN, zaś na jej korzyść przemawia zaangażowanie w badania naukowe, w dużej mierze dotyczące środowiska lokalnego. Determinacja w stworzenie uczelni, która wkrótce obchodzić będzie swoje 25-lecie, powinna budzić szacunek, a jednocześnie zachęcać do skorzystania z proponowanej oferty edukacyjnej.

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018