REKLAMA

Decyzją Kapituły, w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018, przy utrzymaniu zasadniczego kształtu metodologii, zostały wprowadzone następujące zmiany:

Korekty w metodologii

W Rankingu Uczelni Akademickich:

  • Zwiększono wagę wskaźnika „ocena parametryczna” o 2% (z 8 na 10). Uzasadnienie: opublikowane w roku akademickim 2017/18 wyniki nowej oceny parametrycznej (kategoryzacji) lepiej odzwierciedlają, w porównaniu z kategoryzacją sprzed kilku lat, stan i jakość prowadzonych w uczelniach badań naukowych, dlatego należy uwzględnić ten wskaźnik z wyższą wagą. W związku z tym zmniejszono łącznie o 2% wagę wskaźników uprawnienia doktorskie i uprawnienia habilitacyjne.
  • Zwiększono wagę wskaźnika „akredytacje” o 1% (z 4 do 5). Uzasadnienie: W związku z uruchomieniem przez MNiSW znaczących środków finansowych (ok. 20 mln złotych) na program wspierania uczelni w zdobywaniu akredytacji międzynarodowych, wiele uczelnie już takie akredytacje zdobyło lub zdobędzie je w kolejnych latach, a uzyskanie prestiżowej akredytacji jest bezpośrednim potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.
  • Zmniejszono wagę wskaźnika Ekonomiczne losy absolwentów o 1% (z 6 do 5). Uzasadnienie: niektórych zestawień publikowanych w ramach ELA były niedoskonałe.
  • Zrezygnowano ze wskaźników Sprzedane licencje oraz „Firmy spin-off i spin-out” o łącznej wadze 3%. Uzasadnienie: nie ma zewnętrznych, porównawczych baz danych dotyczących powyższych aspektów pracy uczelni – nie są one jeszcze dostępne w bazie POL-on.
  • Wskaźnik „h-indeks” zastąpiono wskaźnikiem FWCI – Field-Weighted Citation Impact, przy utrzymaniu tej samej wagi 3%. Uzasadnienie: Wskaźnik FWCI – uzyskiwany za pomocą narzędzia SciVal z rekomendowanej przez MNiSW bazy SCOPUS – określający relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS lepiej odzwierciedla jakość produkcji naukowej uczelni niż stosowany wcześniej h-indeks.

Zdaniem Kapituły, wprowadzone zmiany mają niewielki, korekcyjny zakres, co pozwala na porównywanie wyników rankingu w układzie „rok do roku”.

W Rankingu Uczelni Niepublicznych kształcących na poziomie magisterskim:

  • Zrezygnowano ze stosowania wskaźników naukometrycznych (o łącznej wadze 7%). Uzasadnienie: Zasadniczym zadaniem tej grupy uczelni nie jest działalność naukowa, a w przypadku nielicznych uczelni niepublicznych posiadających uprawnienia doktorskie i habilitacyjne są one w inny sposób silnie premiowane za posiadane uprawnienia.
  • Odpowiednio zwiększono wagę parametryzacji (o 2%) i badania ELA (o 5%).

Zdaniem Kapituły, wprowadzone zmiany mają niewielki zakres, co pozwala na porównywanie wyników rankingu w układzie „rok do roku”.

W Rankingu PWSZ:

  • Zrezygnowano ze wskaźników naukometrycznych o łącznej wadze 5%. Uzasadnienie: Żadna z uczelni o statusie PWSZ nie posiada uprawnień doktorskich, a zadaniem tej grupy uczelni nie jest działalność badawczo-naukowa, tylko kształcenie o profilu praktycznym.
  • Zrezygnowano również ze wskaźników umowy międzynarodowe (2%) oraz „oferta kształcenia podyplomowego” (3%). Uzasadnienie: brakuje zewnętrznych możliwości weryfikacji danych w odniesieniu do obu wskaźników.
  • Odpowiednio zwiększono zarazem wagę wskaźnika ELA (o 5%), oceny parametrycznej (o 2% oraz (po 1% w każdym przypadku) wskaźników: nasycenie kadrą oraz wymiana studencka (wyjazdy) i wymiana studencka (przyjazdy).

Ponieważ zmiany wprowadzone do rankingu PWSZ osiągnęły 10%, Kapituła uznała, że nie gwarantuje to możliwości porównywania wyników w układzie „rok do roku” i zaleciła opublikowanie tabeli zbiorczej PWSZ bez historii rankingu, czyli bez miejsc zajmowanych przez poszczególne uczelnie w poprzednich latach.

Prezentacja wyników

Podobnie jak w ubiegłych latach, wskaźnik w rankingach uczelni wyliczony został z dokładnością do jednej dziesiątej procenta (jednej cyfry po przecinku). Kapituła przyjęła, że uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5%) będą klasyfikowane w roku 2018 i w latach następnych na pozycjach ex aequo. Od roku 2019 zasada ta będzie stosowana również w Rankingu Kierunków Studiów.

prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski
członek Kapituły Rankingu

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018