Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali? – to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły i stopnie naukowe w 2016 r. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie wyborów.

Dr hab. inż. Leszek Chybowski, Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Eksploatacji Siłowni Okrętowych, redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie

Moje typy: Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza.

Pośród wielu polskich uczelni technicznych, z których zapewne każda może poszczycić się większymi lub mniejszymi sukcesami wskazałem pięć, które moim zdaniem są najbardziej prestiżowe i których działalność naukowa przynosi namacalne wyniki od wielu lat. Nie chciałbym omawiać każdej z osobna, gdyż wszystkie one są silnymi ośrodkami, co bezpośrednio wiąże się z liczbą międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, w których te uczelnie występują w roli koordynatorów lub partnerów.

Do Politechniki Gdańskiej mam szczególny sentyment z racji mojego zawodu oraz faktu, iż jest wzmiankowana w mojej ulubionej powieści – Czarodziejskiej Górze Tomasza Manna. Wskazując wymienione uczelnie wziąłem pod uwagę ich bliskie kontakty z najważniejszymi gałęziami przemysłu klasyfikującymi się jako przemysł ciężki tj.: górnictwo, okrętownictwo, energetykę i przemysł maszynowy. Wymienione uczelnie mają ogromne zasługi w tworzeniu nowych rozwiązań dla transportu morskiego, szynowego i drogowego między innymi dzięki licznym wynalazkom, które na nich powstają.

Będąc na stażu na Uniwersytecie Stanforda w USA usłyszałem ciekawe stwierdzenie, iż sukces tamtejszej uczelni polega na tym, że zatrudnia ona świetnych naukowców i jednocześnie średnio dobrych dydaktyków, a nie odwrotnie. Myślę, że można przenieść to na nasz grunt. Wysoka jakość nauki to podstawa wysokiego poziomu dydaktyki na tych uczelniach. Na wszystkich wskazanych przeze mnie uczelniach mam kolegów, którzy są świetnymi naukowcami. Pozdrawiam ich z tego miejsca. Spod ich skrzydeł wyszło wielu zdolnych inżynierów, dzięki czemu z pełnym przekonaniem mogę rekomendować ich uczelnie.

Na koniec chciałbym wspomnieć o mojej Alma Mater – Wyższej Szkole Morskiej, a aktualnie Akademii Morskiej w Szczecinie, której, zgodnie z regulaminem, nie mogłem wskazać. Jest to uczelnia wyjątkowa z racji swojego morskiego profilu i choć jest uczelnią małą w porównaniu do wymienionych wcześniej potentatów, to niszowość branży i specyfika wielu kierunków studiów, które są prowadzone zgodnie z wytycznymi międzynarodowej konwencji STCW (ang. Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), szkoli inżynierów praktyków, którzy nie mają problemu ze znalezieniem pracy i są specjalistami najwyższej klasy. Potrafią oni nie tylko zaprojektować maszynę, ale również ją obsługiwać oraz nadzorować proces eksploatacji na stanowiskach kierowniczych w procesie utrzymania ruchu.

Prof. dr hab. Anna M. Zalewska, SWPS, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

Moje rekomendacje: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański.

Dokonane wybory w dużej części są skutkiem zasady przyjętej w ocenie, że nie można wskazać własnej Uczelni, a także z funkcjonalności ankiety, która wymuszała wybór dokładnie pięciu uczelni.

Gdyby nie te ograniczenia wskazałabym przede wszystkim SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny jako uczelnię, która posiada świetną kadrę naukową (uczestniczącą w tworzeniu współczesnej psychologii jako nauki nie tylko na forum krajowym, ale także na forum światowym), ma znakomite zaplecze naukowo-badawcze, oferuje nowatorskie programy kształcenia, które dynamicznie dostosowuje do zmieniających się zainteresowań studentów i potrzeb rynku.

Wszystkie Wydzialy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oferujące studia z psychologii uzyskały w 2016 roku pozytywne oceny PKA, w tym dwa – oceny wyróżniające. W ocenach komisji PKA zwracano uwagę, że oferowane studia na kierunku psychologia uwzględniają najlepsze wzorce krajowe i doświadczenia międzynarodowe, a gwarancją wysokiej jakości kształcenia jest również kadra – studenci mają zajęcia dydaktyczne z wybitnymi przedstawicielami swoich dziedzin nauki.

Dodatkowym atutem mojej Alma Mater jest klimat organizacyjny i traktowanie studentów jako ważnych partnerów, którzy współtworzą społeczność akademicką uczelni.

Oczywiście nie znaczy to, że nie doceniam osiągnięć, wagi dyplomu i atrakcyjności ofert studiowania psychologii na innych Uczelniach. Z pewnością Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski to uczelnie o największym prestiżu, ze względu chociażby na olbrzymią tradycję, okres rozwoju, znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną i jej osiągnięcia naukowe, także na forum międzynarodowym. Na Uniwersytecie Warszawskim dokonano ostatnio wielu modyfikacji w programie kształcenia psychologii, co prawdopodobnie zwiększy atrakcyjność tej oferty programowej dla studentów.

Od kilku lat prężnie rozwija się psychologia na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym ośrodku bardzo owocnie prowadzone są badania m.in. nad osobowością, a także prace nad konstrukcją narzędzi psychologicznych oraz adaptacją zagranicznych kwestionariuszy.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Gdański to również uczelnie o ustalonej renomie, posiadające profesjonalną kadrę, rzetelnie opracowane programy studiów i realizujące ciekawe projekty badawcze, których wyniki są publikowane w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

W każdej z wymienionych wyżej uczelni młody człowiek znajdzie ciekawe zajęcia oraz

możliwości korzystania z najnowszej wiedzy, kształtowania umiejętności i kompetencji potrzebnych na rynku pracy, a także możliwości rozwoju zainteresowań badawczych i warsztatu badawczego, bezpośredniego kontaktu z wybitnymi naukowcami, „mistrzami psychologii”, dążącymi do poszerzenia i pogłębiania wiedzy o człowieku i różnych mechanizmach leżących u podstaw jego zachowania.

W mojej Alma Mater – Uniwersytecie SWPS, w tym na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu, którego jestem Dziekanem, również bardzo o to dbamy.

Prof. dr hab. Marek Hetmański – filozof, epistemolog, kognitywista, specjalność – nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii.

Moje typy: SWPS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski

Ocenę przodujących w Polsce uczelni i ich naukowo-dydaktycznego potencjału formułuję jako kognitywista-epistemolog. Pracuję w transdycyplinarnej dziedzinie naukowej, w której prowadzi się badania istoty ludzkiego myślenia, natury umysłu i inteligencji, aktywności poznawczej warunkowanej naturalnym środowiskiem i techniką. Rozstrzyga się je dzisiaj już nie przez spekulacje czy językowe analizy, chociaż i one są pomocne, lecz na drodze empirycznych badań prowadzonych w interdyscyplinarnych zespołach. Doceniam dlatego takie ośrodki naukowe, które integrują w swoich badaniach i organizacyjnej strukturze wielkie problemy humanistyki i nauk społecznych z nowoczesnymi metodami badawczymi.

Takim właśnie jest w mojej ocenie SWPS, zwłaszcza Wydział Psychologii oraz liczne centra badawcze i laboratoria, w których podejmuje się badania wychodzące na przeciw potrzebom społeczeństwa informacyjnego, zarządzania i gospodarki. W szczególności doceniam badania nad procesami poznawczymi, które kształtowane są (chociaż w znacznej części, niestety osłabiane czy wręcz degradowane) przez nadmierne używanie informatycznych narzędzi i rozlicznych aplikacji oferowanych przez masowe media. Taki kierunek badań i studiów wart jest polecenia; jego wzory staram się propagować w swoim uniwersytecie.

O środowisku kognitywistycznym i filozoficzno-psychologicznym UAM oraz UMK (które znam z kontaktów i dotychczasowej współpracy) również jestem dobrego zdania. W obu uczelniach, na wydziałach humanistyczno-społecznych, w instytutach filozoficznych, prowadzi się ożywione dyskusje nad klasycznymi problemami filozoficznymi, które formułowane są w postaci nowoczesnych projektów i programów realizowanych w ramach kontaktów zagranicznych.

Nie mogę nie wspomnieć Uniwersytetu Warszawskiego, na którym moja córka odbywa studia prawnicze, poszerzając (w ramach MISHiS oraz wymiany Erasmus+) swoją wiedzę i umiejętności prawnicze o zagadnienia z filozofii, historii, sztuki, nauk politycznych. Mogę z dumą stwierdzić, że osiąga w ten sposób ideał uniwersyteckiego wykształcenia.

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner