Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017 to uporządkowana informacja o 61 najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Kapituła Rankingu przyjęła, że oceniane kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej jednostce (wydziale) na II stopniu studiów stacjonarnych.

Przyjęto również, że jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki. Warunkiem koniecznym, aby dana jednostka znalazła się w Rankingu, było przesłanie przez uczelnię ankiety rankingowej.

Ranking opiera się na 11-13 wskaźnikach zgrupowanych w sześciu kryteriach. W zależności od kierunku studiów, dany wskaźnik rankingowy może być uwzględniony w różnych wagach procentowych.

PRESTIŻ

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kadry akademickiej (2512 profesorów „belwederskich” i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniono głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono drogą internetową, metodą CAWI. Każdy z respondentów określił dziedzinę, dyscyplinę nauki oraz obszar i kierunek studiów, w którym aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

Ekonomiczne losy absolwentów – nowe kryterium mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danego kierunku oraz wskaźnikami ich zatrudnienia – według ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (50%), procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS (25%) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (25%).

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie 1800 pracodawców, posiadających główną siedzibę w Polsce. Badanie przeprowadzono kombinowaną metodą CATI-CAWI (telefoniczno-internetową). Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Przedsiębiorstwa wskazały trzy kluczowe obszary działalności firmy powiązane z odpowiednimi grupami kierunków studiów, wskazując następnie absolwentów których uczelni – w ramach wskazanych obszarów – cenią najbardziej i najchętniej ich zatrudniają (lub zatrudniliby ich). Fakt zatrudnienia absolwentów danej uczelni był dodatkowo premiowany. Badanie zrealizowało Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

POTENCJAŁ AKADEMICKI

Ocena parametryczna – wskaźnik odzwierciedla ocenę przyznaną jednostce uczelni przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych powołany przez MNiSW. Uwaga: Ocena przyznawana jest dla jednostki, a nie kierunku studiów, dlatego w przypadku jednostek wielokierunkowych jednostka ta będzie posiadała ten sam wskaźnik rankingowy we wszystkich grupach kierunków, w których jest klasyfikowana. Źródło: dane KEJN.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych – wskaźnik odzwierciedla uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego posiadane przez jednostkę prowadzącą dany kierunek studiów. Najwyżej premiowane są uprawnienia w dziedzinie związanej bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem studiów. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia habilitacyjne uzyskała ocenę z wagą 6, jeżeli tylko doktorskie otrzymała ocenę z wagą 4. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia w innych dyscyplinach, niezwiązanych bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem uzyskała oceny odpowiednio 2 i 1. Źródło: baza POL-on.

Nadane stopnie naukowe – liczba nadanych stopni doktora (z wagą 1) oraz doktora habilitowanego (z wagą 1,5), w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w jednostce, na podstawie stosunku pracy. Źródło: baza POL-on, ankiety uczelni.

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2011-15. Każda z publikacji przyporządkowywana jest (według klasyfikacji bazy SCOPUS – ASJC), do odpowiedniej dziedziny nauki, z uwzględnieniem jakości tytułu (czasopisma), w którym dokonano publikacji. Źródło: SCOPUS.

Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2011-2015 w stosunku do łacznej liczby tych publikacji.
Źródło: baza SCOPUS.

H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań za lata 2011-15 mierzony wg metody Hirscha. Publikacje zostały przyporządkowane do kierunków na tej samej zasadzie jak opisana w kryterium „publikacje”. H-indeks – h, jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Źródło: baza SCOPUS.

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY

Jakość przyjętych na studia – nowy wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które z dniem 1 października 2016 r. podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na określonym kierunku studiów w danej jednostce (dotyczy maturzystów 2016). Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni uczniowie wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia. Uwaga: wskaźnik został uwzględniony pilotażowo jedynie w grupie kierunków technicznych.
Źródło: ankiety uczelni.

Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów – liczba nauczycieli akademickich (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych, studiujących w danej jednostce (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: baza POL-on, ankiety uczelni.

Wyróżniająca ocena PKA i akredytacje środowiskowe – posiadanie przez jednostkę aktualnej oceny wyróżniającej dla danego kierunku studiów lub instytucjonalnej, przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz posiadanie akredytacji środowiskowej. Źródło: dane PKA, środowiskowe komisje akredytacyjne – KAUT, UKA itp.

KRYTERIA DODATKOWE

Patenty i prawa ochronne – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Urzędzie Patentowym RP w latach 2015 i 2016 w odniesieniu do liczby prof., dr hab. I doktorów zatrudnionych w danej jednostce. W przypadku kierunków technicznych kryterium oparte jest na nominalnej liczbie patentów bez odnoszenia do kadry akademickiej. Źródło: dane POL-on.

Egzaminy zawodowe – W przypadku trzech kierunków (prawo, kierunek lekarski, stomatologia) wprowadzono dodatkowo kryteria, specyficzne dla danego kierunku studiów: wyniki egzaminów zawodowych – Lekarski Egzamin Państwowy oraz wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. W kryterium uwzględniana jest skuteczność zdania egzaminu. Źródło: dane komisji egzaminacyjnych.

Ekonomia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Ekonomii

Finanse i rachunkowość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Zarządzania

Zarządzanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Zarządzania
 • Akademia Leona Koźmińskiego
  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner