uczelnie na miare czasow

Dydaktyka i badania na światowym poziomie, doskonała kadra, wysoki poziom umiędzynarodowienia, aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, współpraca z biznesem i rynkiem pracy – to cechy uczelni, dzięki którym są one w stanie sprostać wyzwaniom naszych czasów. Właśnie takie uczelnie wskazuje Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2016.

W czasach, w których coraz częściej zadaje się pytanie: czy warto studiować, Perspektywy podkreślają z całą mocą: wykształcenie to klucz do lepszej przyszłości. I konsekwentnie wskazują tych, którzy kształcą na najwyższym poziomie i najlepiej przygotowują swoich absolwentów do pracy i życia w zmieniającym się świecie. Traktujemy to jako naszą misję.

Każdego roku dziesiątki tysięcy młodych Polaków stają przed decyzją: co i gdzie studiować? Która uczelnia ma nie tylko interesujące kierunki, ale także najlepszą kadrę naukową, kontakty z biznesem, szeroką wymianę zagraniczną? To decyzje na wagę ich przyszłości, a Ranking jest drogowskazem. Dlatego przygotowujemy go starannie, świadomi odpowiedzialności wobec odbiorców. Przyświecają nam dwa cele: chcemy pomagać maturzystom w dokonaniu najlepszych wyborów, chcemy także budować kulturę jakości w polskich szkołach wyższych.

Ranking Szkól Wyższych Perspektyw to nie tylko narzędzie, które – mądrze wykorzystane – może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego – panoramiczne zdjęcie wykonane tu i teraz, przedstawiające nasze uczelnie i ich ambicje z różnych, ale nieprzypadkowo dobranych perspektyw.

W Ranking wpisana jest wizja polskiej uczelni idealnej – model, który co roku Kapituła Rankingu dopasowuje do zmieniającej się rzeczywistości.

W tym sensie Ranking może być drogowskazem dla uczelni. Podpowiada im – opierając się na rozsądku członków Kapituły, wiedzy płynącej z bieżącej analizy trendów w rankingach na świecie oraz mądrości zgromadzonej w ciągu 17 już lat doświadczeń – w którą stronę należałoby się w przyszłości profilować, jakie aspekty działalności rozwinąć, jakie wyznaczyć priorytety. Tak traktowany Ranking jest ważnym impulsem dla budowania kultury jakości na uczelni.

Ranking Szkół Wyższych Perspektyw cieszy się uznaniem nie tylko w polskim środowisku akademickim, ale jest także wysoko oceniany za granicą. Wielość grup kryteriów, ich skład, rozkład procentowy wag, starania o wykorzystanie jak największej liczby „twardych” danych są unikalne. I coraz częściej służą za źródło inspiracji w tworzeniu narodowych rankingów w kolejnych krajach.

Nie zadowalamy się tym, co najłatwiej mierzalne. Mimo trudności w oddaniu kluczowych aspektów funkcjonowania uczelni, podejmujemy próby ich ujęcia. Czasem odnosimy sukces, czasem musimy modyfikować przyjęte wcześniej założenia metodologiczne.

Kryteria i wagi

Najważniejszą kwestią w profesjonalnym przygotowaniu rankingu jest wcześniejsze ustalenie jasnych kryteriów, prawidłowe zebranie danych, rzetelne ich opracowanie oraz przejrzyste przedstawienie wyników. Staramy się spełnić wszystkie te wymagania.

Analitycy Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, pod której egidą przygotowywany jest ranking, pracują nad nim praktycznie cały rok. Wprowadzenie każdej modyfikacji w istniejących kryteriach oraz dodanie nowych poprzedzone jest zawsze dużą pracą studialną, z udziałem kompetentnych osób i instytucji.

Nad prawidłowością i rzetelnością procedur sporządzania rankingu czuwa Kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i zatrudniających absolwentów uczelni. Rolą Kapituły jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra nauki i informatyzacji.

Podobnie jak w ubiegłym roku, Kapituła na swym pierwszym posiedzeniu ustaliła obowiązujące zasady rankingu, a następnie Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przeprowadziła proces zestawienia i weryfikacji danych. Na swoim ostatnim posiedzeniu Kapituła zatwierdziła uzyskane wyniki. 8 czerwca 2016 podajemy je do publicznej wiadomości.

Z wielu perspektyw

Ranking Szkól Wyższych to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różnorodność misji pełnionych przez główne grupy polskich uczelni. Są to:

 • Ranking Uczelni Akademickich obejmujący wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju (publiczne i niepubliczne) posiadające uprawnienia habilitacyjne lub do nadawania stopnia naukowego doktora. Prezentujemy także wyodrębnione z tej klasyfikacji rankingi poszczególnych typów uczelni akademickich.
 • Ranking Uczelni Niepublicznych Magisterskich, z których 20 ma także uprawnienia doktorskie, a 4 posiada uprawnienia do habilitacji!
 • Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, który publikujemy w tym roku po raz dziesiąty.

Ranking uczelni akademickich składa się z sześciu grup kryteriów: prestiżu, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Pozostałe rankingi składają się z pięciu grup kryteriów: prestiżu, siły naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Zwracamy uwagę, że kryteria uwzględniane są w różnych rankingach z różną wagą.

Publikujemy także po raz kolejny:

 • Ranking Kierunków Studiów, obejmujący w tym roku aż 47 głównych kierunków lub grup kierunków studiów. Jesteśmy przekonani, że rankingi kierunków są bardzo pomocne kandydatom na studia, ponieważ dodatkowo wskazują na mocne strony uczelni. Co roku rozwijamy tę część rankingu, aby jak najlepiej pokazać maturzystom, gdzie warto studiować, który dyplom ma najwyższy prestiż.

INDICATOR bada prestiż

W grupie kryteriów PRESTIŻ ponownie znalazły się wyniki oceny uczelni przez pracodawców. Na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” zostały one wykonane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Ocena uczelni dokonana przez pracodawców jest silnym kryterium rankingowym, gdyż oceniani są przecież absolwenci – główny „produkt” uczelni. Kryterium to uwzględniliśmy z wagą 12%.

Nagrody specjalne

Kapituła przyznaje też nagrody specjalne dla uczelni, które w analizowanym roku zanotowały szczególny postęp. W tym roku postanowiliśmy przyznać Nagrodę Awans 2016 w dwóch kategoriach:

 • W grupie uczelni akademickich otrzymał ją Uniwersytet Śląski, który awansował o 4 miejsca (z 17. na 13.).
 • W grupie niepublicznych uczelni magisterskich nagrodę tę otrzymała Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, która awansowała o 3 miejsca (awans z 12. na 9.).

Gratulujemy!

Rankingi doskonałości

Jednym z efektów naszego Rankingu jest stworzenie mapy doskonałości polskiego szkolnictwa wyższego w 27 kluczowych obszarach (bo tyle kryteriów uwzględniamy). Jest to wiedza bardzo ważna dla kandydatów, dlatego w Komunikacie Kapituły wskazujemy uczelnie najlepsze w głównych grupach kryteriów, między innymi:

 • potencjale naukowym (UJ),
 • umiędzynarodowieniu (ALK),
 • efektywności naukowej (UW),
 • prestiżu wśród kadry akademickiej (UJ),
 • prestiżu wśród pracodawców (UW),
 • publikacjach i cytowaniach (GUM),
 • innowacyjności (PL)

Zwycięzcy Rankingu

W „odwiecznym” pojedynku na szczycie w tym roku zwyciężył Uniwersytet Warszawski (100%), wyprzedzając o 1,8 % Uniwersytet Jagielloński (98,2) Na trzecim miejscu ponownie znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (82,3%).

Tuż za trzema uniwersytetami silną grupą idą trzy najlepsze polskie politechniki: Politechnika Warszawska (81,7%), Politechnika Wrocławska (77,3%), a tuż za nią znakomita Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (77,2%).

W grupie uczelni niepublicznych znowu gratulacje dla Akademii Leona Koźmińskiego, która i w tym roku obroniła tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce.

Tuż za nią SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, na trzecim miejscu Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Gratulujemy zwycięskiej trójce!

W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych pierwsze miejsce zajęła Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami stworzyli tę siedemnastą już edycję Rankingu.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Tym „tradycyjnym”, którzy od lat utrzymują najwyższe standardy kształcenia i pracy naukowej oraz tym nowym, którzy dokonali skoku w klasyfikacji dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu całej społeczności akademickiej. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym – zasłużyli na wielkie uznanie.

Zatem, jak co roku od 17 lat: Vivat Academia, vivant professores!

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna