Ludzie nie są racjonalni. Podejmując decyzje biznesowe jako decydenci, konsumenci czy menedżerowie, kierują się emocjami. Najnowsza i wynikającą z badań naukowych wiedza z zakresu ekonomii dowodzi, że psychologia często lepiej tłumaczy procesy gospodarcze.

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS – psychologowie biznesu, psychologowie społeczni i ekonomiści razem z praktykami zarządzania firmami opracowali program studiów z zarządzania i przywództwa, który pozwoli na zdobycie kompetencji od najlepszych specjalistów zarządzania i przedsiębiorczości, oraz psychologii.

– Nawet najlepiej wykształcony współczesny menedżer działa nieefektywnie, jeśli nie ma umiejętności społeczno-kulturowych – podkreśla prof. Dorota Ilczuk, kierownik Katedry Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Już Peter Drucker, jeden z najwybitniejszych myślicieli i teoretyków zarządzania, podkreślił, że dotyczy ono przede wszystkim ludzi.

Psychologia – nauka o zachowaniu człowieka – jest tak samo ważna co ekonomia w rozumieniu rzeczywistości organizacji i procesy zarządzania. – Psychologia społeczna jest nauką o tym, jak obecność innych ludzi wpływa na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowanie. Zarządzanie polega na wywieraniu wpływu na innych, nowoczesna dydaktyka na tym kierunku nie tylko powinna, ale wręcz musi wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii – podkreśla prof. Dariusz Doliński, psycholog społeczny, współtwórca kierunku Zarządzanie i przywództwo. – Dowodzą tego badania prof. psychologii Daniela Kahnemana, które znamiennie przyczyniły się do rozwoju zarządzania. Opisał procesy decyzyjne w warunkach ryzyka, za co w 2002 roku dostał ekonomiczną Nagrodę Nobla. W obszarze zarządzania na całym świecie nastąpił wyraźny zwrot w kierunku nauk społecznych – wyjaśnia.

Kadra naukowców Uniwersytetu SWPS ma doświadczenie w nauczaniu menedżerów różnego szczebla tych elementów psychologii społecznej, które są szczególnie przydatne w praktyce zarządzania. Program kierunku koncentruje się na ścieżkach rozwoju: zarządzanie i organizacja sprzedaży, zarządzanie w branżach kreatywnych, zarządzanie potencjałem ludzkim, a także International Business Management.

Praktyczne specjalności są włączone do programu kształcenia już od pierwszego roku studiów. Praca projektowa w ramach praktyk, roczne projekty zespołowe, mentoring i warsztaty zarządzania własną firmą są podstawą nowego kierunku. Studenci będą uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami biznesu oraz warsztatach, na które składają się interdyscyplinarne kursy tematyczne z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, ekonomii i psychologii społecznej. Z kolei podczas praktyk realizują zadany projekt związany z wybraną specjalnością i zbierają materiał do pracy licencjackiej. Są włączani w codzienną pracę przedsiębiorstw, dzięki czemu mierzą się z konkretnymi zadaniami i problemami właściwymi dla zawodu menedżera.

Nowy kierunek łączy twardą wiedzę ekonomiczną, niezbędną w zarządzaniu, z psychologią. W programie uwzględnione są dodatkowo zajęcia pozwalające studentom poznać psychologiczne mechanizmy związane z zarządzaniem samym sobą: wytrwałość w działaniu i motywację wewnętrzną, a także prawidłowości psychologiczne dotyczące funkcjonowania człowieka w organizacji oraz sprawowania władzy i przywództwa. Oferta obejmuje też zajęcia z coachingu i mentoringu, psychologii w organizacji i warsztatu pracy menedżera. Studenci będą ćwiczyć kreatywność, podejmowanie decyzji, a także poznawać mechanizmy kształtowania wizerunku menedżera, negocjacji oraz etycznych technik wpływu społecznego.

Organizacja toku nauki na kierunku pozwala na wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności, które są kluczowe w funkcjonowaniu menedżera w różnych sektorach gospodarki, prywatnych, publicznych i nonprofit. Przyszli menadżerowie zdobędą kompetencje do ustalania celów strategicznych, planowania i organizacji pracy zespołów, motywowania ich do pracy twórczej, koordynacji projektów i eventów.

Najlepsi kandydaci aplikujący w tym roku na kierunek Zarządzanie i przywództwo mają szansę ubiegać się o stypendium w ramach specjalnego programu „Młody lider”. Łącznie do zdobycia jest 5 stypendiów na nowym kierunku.

Więcej informacji o zarządzaniu i przywództwie można znaleźć na stronie: www.swps.pl/zarzadzanie

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna