Tabela prezentuje uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu Uczelni Akademickich uwzględniono szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium).

metodologia ranking u akademickich

Prestiż 27%

  • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. W 2016 roku badanie zostało przeprowadzone kombinowaną metodą CATI-CAVI (telefoniczno-internetową). Badaniu poddane zostały te uczelnie, które nadesłały ankiety rankingowe. Metodologia liczenia wyników uwzględnia zarówno ogólnopolską pozycję uczelni, jak i jej miejsce w skali regionalnej (wojewódzkiej). Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiar obejmie przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Kryterium końcowe uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach. Łącznie na przełomie trzech lat badaniem objętych zostało 5400 przedsiębiorstw. (12%)
  • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). Łącznie na przełomie trzech lat w badaniu udział wzięło 720 nowo mianowanych profesorów „belwederskich” i 1656 nowo mianowanych doktorów habilitowanych. W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Podobnie jak w roku ubiegłym, badaniu poddano uczelnie w rozbiciu na trzy osobne grupy: uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i PWSZ. Badanie przeprowadzono drogą internetową metodą CAWI. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (12%)
  • Uznanie międzynarodowe – kryterium mierzone pozycją uczelni w rankingach światowych. (3%).

Innowacyjność 9%

  • Patenty, prawa ochronne – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą w latach 2014 – 2015 w odniesieniu do liczby prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Kryterium obliczone na podstawie danych z systemu Polon (4%)
  • Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (2%)
  • sprzedane licencje – wartość sprzedanych licencji. (2%)
  • Firmy spin-off i spin-out – liczba utworzonych firm typu spin-off i spin-out. (1%)

Potencjał naukowy 15%

  • Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek naukowych, które mogły o ocenę wystąpić. (8%)
  • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POLON (3%).
  • Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych oraz stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do doktorskich na podstawie danych systemu POLON. (2%)
  • Uprawnienia doktorskie – liczone jako suma uprawnień doktorskich oraz stosunek liczby uprawnień doktorskich do magisterskich na podstawie danych systemu POLON. (2%)

Efektywność naukowa 25%

  • Rozwój kadry własnej – kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2014 i 2015 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie na podstawie danych systemu POLON. (6%)
  • Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w roku 2015 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie na podstawie danych systemu POLON. (5%)
  • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (5%)
  • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.04.2016) w latach 2011-2015 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem jakości tytułu (czasopisma), w którym dokonano publikacji. (2%)
  • Cytowania – liczba cytowań publikacji w latach 2011-2015 w stosunku do liczby tych publikacji. (stan bazy Scopus na dzień 21.04.2016)) (3%)
  • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg zmodyfikowanej metody Hirscha za lata 2011-2015. H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Współczynnik Hirscha został zmodyfikowany liczbą publikacji (stan bazy Scopus na dzień 21.04.2016)) (3%)
  • Studia doktoranckie – kryterium mierzone liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów. (1%)

Warunki kształcenia 9%

  • Dostępność kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POLON (5%)
  • Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (4%)

Umiędzynarodowienie 15%

  • Programy studiów w językach obcych – parametr liczony jako suma programów studiów prowadzonych w językach obcych w roku akad. 2015/16. (4%)
  • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2015/16 w odniesieniu do ogółu studentów. (4%)
  • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (3%)
  • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (1%)
  • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2014/15, w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)
  • Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2014/15, w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)
  • Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. (1%)

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna