Uwzględnione kierunki: ZootechnikaBehawiorystyka zwierząthodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
10090.7410010041.6748.7147.19010077.2076.19
2Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
96.210053.4410058.3322.7358.23082.35100100
3Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
84.454.2335.9310041.6736.5086.1210081.6483.2071.43
4Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
80.970.1173.2966.6741.6771.2540.79072.7777.3566.67
5Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
71.271.9632.8110041.6735.2641.68046.8578.8557.14
6Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
58.953.7022.1866.6741.6758.7448.66044.1856.0157.14
7Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Przyrodniczy
54.84.2323.2466.6710010084.01010.5565.0238.10
8Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
46.414.2911.0566.6758.3314.23100022.6059.2742.86
9Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
45.89.2614.2466.6741.6766.2981.09024.0666.3038.10

Uwzględnione kierunki: ZootechnikaBehawiorystyka zwierząthodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna