Uwzględnione kierunki: weterynaria

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
10096.3010010071.4335.65100037.10100100
2Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
93.592.5940.9910071.4310071.8210052.5571.5681.82
3Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
92.977.7857.0710071.4351.8072.66010093.82100
4Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
87.510061.1866.6771.4351.7382.93071.0764.3372.73
5Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
72.740.7451.5110010014.4779.51030.2288.8872.73

Uwzględnione kierunki: weterynaria

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna