Wybór uczelni i wydziałów

W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2016 uwzględniono jedynie uczelnie akademickie (publiczne i niepubliczne), a - w ich ramach - wydziały z uprawnieniami doktorskimi. Oznacza to, że kierunek prowadzony na uczelni akademickiej, ale na wydziale bez uprawnień doktorskich, nie jest uwzględniany w Rankingu Kierunków Studiów.

Określenie kierunków studiów

Podziału na kierunki i grupy kierunków studiów dokonano według Krajowych Ram Klasyfikacji dla Szkolnictwa Wyższego, przy czym z obszaru kierunków SPOŁECZNYCH wydzielono grupę kierunków EKONOMICZNYCH. Klasyfikacja KRK

Kryteria

Ranking Kierunków Studiów 2016 uwzględnia cztery grupy kryteriów: PRESTIŻ (wskaźniki: badanie akademickie, badanie pracodawców); POTENCJAŁ AKADEMICKI (ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA); PUBLIKACJE NAUKOWE (publikacje, cytowania, indeks Hirsha) oraz KRYTERIA DODATKOWE (egzaminy zawodowe, patenty).

Wskaźniki rankingowe

Ranking opiera się na 10-12 wskaźnikach - w zależności od kierunku lub grupy kierunków. Pewne kryteria są specyficzne dla danego kierunku i mogą występować jedynie w tej grupie. W zależności od kierunku studiów, wpływ danego wskaźnika na końcowy wskaźnik rankingowy został oceniony w różnych wagach procentowych.

PRESTIŻ

Ocena przez kadrę akademicką - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie zostały uwzględnione głosy oddane na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzone zostało drogą internetową, metodą CAWI. Każdy z respondentów określał dziedzinę, dyscyplinę nauki oraz obszar i kierunek studiów, w którym aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Na tej podstawie głos danej osoby był głosem w danej grupie kierunków studiów. Kryterium oparte jest na wynikach badań z trzech ostatnich lat. Łącznie uwzględniono opinie 720 nowo mianowanych profesorów "belwederskich" i 1656 nowo mianowanych doktorów habilitowanych. Źródło: badanie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Preferencje pracodawców - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców, posiadających główną siedzibę w Polsce. W 2016 roku badanie zostało przeprowadzone kombinowaną metodą CATI-CAWI (telefoniczno-internetową). Pomiarem objęte zostały przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Przedsiębiorstwa wskazują trzy kluczowe obszary działalności swojej firmy powiązane z odpowiednimi grupami kierunków studiów, wskazując następnie absolwentów których uczelni w ramach wskazanych obszarów cenią najbardziej i najchętniej ich zatrudniają (lub zatrudniliby ich). Fakt zatrudnienia absolwentów danej uczelni jest dodatkowo premiowany. Kryterium oparte jest o wyniki badań z trzech ostatnich lat. Źródło: badanie zrealizowane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

POTENCJAŁ NAUKOWY

Ocena parametryczna - wskaźnik odzwierciedla ocenę przyznaną jednostce uczelni przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Uwaga: Ocena przyznawana jest dla jednostki, a nie kierunku studiów. W przypadku jednostek wielokierunkowych jednostka ta będzie posiadała ten sam wskaźnik rankingowy (oparty na średniej arytmetycznej uzyskanych ocen) we wszystkich grupach kierunków, w których jest klasyfikowana. Źródło: dane KEJN.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych - suma uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego z wagą 1,5 oraz uprawnień do nadawania stopnia doktora z wagą 1 dla danej jednostki uczelnianej. Uwzględnione zostały wszystkie uprawnienia jakie posiada jednostka. Źródło: dane POLON.

Nadane stopnie naukowe - liczba nadanych przez jednostkę prowadzącą kierunek studiów stopni doktora (z wagą 1) oraz doktora habilitowanego (z waga 1,5), w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w jednostce, jako podstawowym miejscu pracy. Źródło: dane POLON.

Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów - liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0), w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych studiujących w danej jednostce (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Ze względu na brak możliwości jednoznacznego przypisania pracownika do danego kierunku studiów (w kontekście faktycznie wykonywanej pracy, nie minimów kadrowych) oraz realizację przez pracowników akademickich często zadań na więcej niż jednym kierunku prowadzonym przez daną jednostkę, w kryterium brano pod uwagę cały stan zatrudnienia jednostki. Przez analogię uwzględniano liczbę wszystkich studentów jednostki, nie tylko studentów na kierunku. Źródło: dane POLON i OPI.

PKA wyróżniająca - posiadanie przez jednostkę aktualnej oceny wyróżniającej PKA, bez rozróżniania kierunku, dla którego jednostka uzyskała ocenę wyróżniającą. Źródło: dane PKA.

PUBLIKACJE NAUKOWE

Publikacje - liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2011-2015. Każda z publikacji przyporządkowywana jest (według klasyfikacji bazy SCOPUS), do odpowiedniej dziedziny nauki, z uwzględnieniem jakości tytułu (czasopisma), w którym dokonano publikacji. Suma ocen publikacji odnoszona jest do liczby pracowników uczelni w danej grupie kierunków studiów. Klasyfikacja bazy SCOPUS została przyporządkowana do rankingowych grup kierunków studiów. Stan bazy SCOPUS na dzień 21.04.2016. Uwaga: Niektóre publikacje, w pewnych przypadkach, przyporządkowane zostały do więcej niż jednej grupy kierunków studiów uwzględnionych w rankingu.

Cytowalność - liczba cytowań publikacji za lata 2011-2015, w stosunku do liczby tych publikacji.

H-index - współczynnik publikacji oraz ich cytowań za lata 2011-2015 mierzony wg metody Hirscha. Publikacje zostały przyporządkowane do odpowiednich grup kierunków na tej samej zasadzie jak opisana w kryterium „publikacje”. H-indeks - h, jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. W odróżnieniu od Rankingu Uczelni Akademickich zastosowano w Rankingu Kierunków Studiów prosty współczynnik Hirscha, niemodyfikowany liczbą publikacji.

KRYTERIA DODATKOWE

Patenty i prawa ochronne (w przypadku kierunków technicznych i ścisłych) - liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Urzędzie Patentowym RP w latach 2014-15 w odniesieniu do liczby profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych w jednostce jako podstawowym miejscu pracy. Źródło: dane POLON i Urzędu Patentowego RP.

Egzaminy zawodowe - W niektórych przypadkach (prawo, kierunek lekarski, stomatologia) wprowadzono dodatkowo kryteria, specyficzne dla danego kierunku studiów - wyniki egzaminów zawodowych (Lekarski Egzamin Państwowy) oraz wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. W kryterium uwzględniana jest skuteczność zdania egzaminu.

Źródła danych

Perspektywy

metodologia rks

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna